O Stowarzyszeniu

Ważne daty:

04 stycznia 2013 r.

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęcie oficjalnej działalności.

27 października 2015 r.

Zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o Statut.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, a jego celem jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia dzieci Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, a także:
• działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie;
• stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę, wychowanie, zabawę i wypoczynek;
• podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów, wszechstronnego rozwoju intelektualnego w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
• organizowanie zajęć specjalistycznych, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, zabaw, wycieczek, koloni integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, kulturalno – oświatowych i innych form zajęć rekreacyjno – sportowych oraz rehabilitacyjnych;
• zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, tworzenie lepszej bazy do działań integracyjnych.

Aby zrealizować przedstawione powyżej cele potrzebne są na to środki finansowe, które pozyskiwane są poprzez różnego rodzaju działania: aukcje, akcje charytatywne, projekty, granty, zbieranie nakrętek, a przede wszystkim  od Darczyńców. Każda złotówka wydana przez naszą organizację trafia do naszych, potrzebujących dzieci, a członkowie i zarząd stowarzyszenia pracują na rzecz naszych pociech nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia. 

 

Informacje rejestrowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem łatwiej”
przy Szkole Podstawowej nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław

KRS 0000446438
 
REGON 180934102
 
NIP 7922288763
 
NUMER KONTA
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr rachunku bankowego:
97 8642 1201 2025 2100 7554 0001