Pomoc finansowa i rzeczowa

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej i rzeczowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Razem łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu w myśl Statutu (rozdział I punkt 2) ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy wszystkim dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, a w szczególności dzieciom niepełnosprawnym w oddziałach integracyjnych oraz wszystkim dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni zwrócą się do Stowarzyszenia o taką pomoc.

II WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY
1.Pomoc materialną lub rzeczową przyznaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka po komisyjnym rozpatrzeniu dokumentacji przedłożonej do Stowarzyszenia z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 1 w Jarosławiu.

2. W celu uzyskania pomocy należy złożyć następującą dokumentację: podanie zawierające prośbę i uzasadnienie trudnej sytuacji materialnej, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, inne zaświadczenia potrzebne do stwierdzenia potrzeb materialnych lub rzeczowych (np. oryginalna faktura VAT wystawiona imiennie na dziecko, skierowania na rehabilitację lub turnusy itp.)

3. Pomoc finansowa udzielana jest w zakresie:
a) dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;
b) dofinansowania rehabilitacji indywidualnej lub leczenia;
c) dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego;
d) dofinansowanie innych działań zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”.
4. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie innych dokumentów związanych ze złożonym podaniem.

5. Z posiedzenia komisji, którą stanowi Zarząd Stowarzyszenia sporządza się protokół i uchwałę zawierającą informację o przyznaniu lub odrzuceniu prośby złożonej do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Kraszewskiego 1 w Jarosławiu.

7. Stowarzyszenie dokonuje realizacji przyznanej pomocy do 15 dni roboczych od posiedzenia, na którym ta pomoc została przyznana.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do opóźnień w realizacji pomocy ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe.

2. Prośba, która spełnia wszystkie formalne założenia może nie zostać zrealizowana jeśli Stowarzyszenie nie będzie posiadało na realizację prośby środków finansowych.

Pobierz:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej