Konferencja- „Edukacja włączająca- szanse i możliwości”

11 grudnia 2013 r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji odbyła się konferencja pt. „Edukacja włączająca – szanse i możliwości”, którą honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Jarosławia. Jej uczestnicy rozmawiali m.in. o pokonywaniu barier komunikacyjnych w edukacji uczniów niepełnosprawnych, przedstawiciele szkół z klasami integracyjnymi podzielili się dobrymi praktykami, a goście ze Słowacji pokazali przykład integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo ze zdrowymi rówieśnikami poprzez twórczość artystyczną.
Konferencja zgromadziła wielu gości, prelegentów oraz zainteresowanych tym problemem przedstawicieli szkół i przedszkoli, których przywitała Anna Korczewska – dyrektor SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, główny koordynator i pomysłodawca wydarzenia. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów na temat możliwości wspólnej edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowymi kolegami.
Wykład integracyjny o barierach komunikacyjnych w edukacji uczniów niepełnosprawnych wygłosiła prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Słowa mówiące, że dobrem można pokonać wszelkie bariery i pomóc dzieciom „serdecznej troski”, były kluczem do następnych rozważań. Pozostałymi prelegentami byli: dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka prof. nadzw. UMCS, Magdalena Lech – neuropsycholog terapeuta z PSOUU w Rzeszowie, Anna Antosiewicz – terapeuta integracji sensorycznej z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz Paulina Kuczyńska i Ewelina Rusinek – przedstawicielki Fundacji Szansa dla Niewidomych w Rzeszowie. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z takimi tematami jak: Optymalizacja warunków nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu) w klasie szkolnej – co nauczyciel wiedzieć powinien; Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej – jak rozpoznać, jak wesprzeć; Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych przy wsparciu nowoczesnych technologii.

Własnym doświadczeniem na temat edukacji niepełnosprawnego ucznia podzieliła się Sabina Kamińska, która pokazała swoją drogę dojścia do sukcesu i osiągania celu mimo niepełnosprawności. Jako wielka orędowniczka edukacji włączającej uważa, że dzieci muszą mieć szansę na rozwój w grupie rówieśniczej w klasach integracyjnych. Na konferencji patrona honorowego Burmistrza Miasta Jarosławia reprezentowała Magdalena Lehnart – naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, w wydarzeniu uczestniczyli również goście ze Słowacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia ZPMP „Krtkovcata” działającego w Humennem pokazali przykład integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo  ze zdrowymi rówieśnikami poprzez twórczość artystyczną – głównie muzyczną. Ich inicjatywa uchodzi za unikalną w skali Europy. Najbardziej spektakularnym efektem tych działań jest coroczny, międzynarodowy, charytatywny koncert „Jesteśmy inni, nie gorsi”. Być może, dzięki spotkaniu w CKiP także dzieci z Jarosławia zaprezentują się na tym koncercie w przyszłym roku.
Druga część konferencji dotyczyła dobrych praktyk wypracowanych w szkołach integracyjnych. Na ten temat wypowiedzieli się przedstawiciele szkół z klasami integracyjnymi z Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Pustkowa Osiedla i Jarosławia: Mariola Tymczyszyn (dyrektor SP nr 22 w Rzeszowie), Maria Walczowska-Dutka (ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu), Agnieszka Kmon i Anita Żywiec  (SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie), Leszek Szuty (ZS z Oddziałami Integracyjnymi z miejscowości Pustków Osiedle) oraz Małgorzata Piróg, Dorota Czajka i Agnieszka Hołysz (SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu). Dodatkowo odbywały się dyskusje przy stolikach eksperckich, a na zakończenie zostały zaprezentowane wnioski z dyskusji. – Niewątpliwie konferencja osiągnęła swój cel. Pokazała, że edukacja włączająca daje szanse na wspólny rozwój dzieciom zdrowym i ich rówieśnikom „serdecznej troski” – podsumowuje Magdalena Makowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej”, która również prowadziła całą konferencję.
Wydarzenie realizowane było jako zadanie w Partnerskim Projekcie „Otwarci na Integrację” dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu „Szkoła przyjazna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie „Razem łatwiej”, działające przy SP Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli ART-MaAR w Rzeszowie oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.