Projekt „Otwarci na Integrację”

21 lipca 2013r. podpisana została umowa na realizację partnerskiego projektu „Otwarci na Integrację” współfinansowanego przez MEN, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu i nowopowstałe Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Razem łatwiej”. Do współpracy zaproszono również Gminę Miejską Jarosław, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jarosławiu.
Głównym celem projektu jest stworzenie w wyżej wymienionych szkołach jeszcze bardziej przyjaznych i bezpiecznych warunków oraz dobrego klimatu do wzajemnej nauki i zabawy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowymi i sprawnymi rówieśnikami. Młodzież w wyniku różnych działań o charakterze integracyjnym będzie miała okazję poznać i zrozumieć trudności i ograniczenia wynikające z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności swoich kolegów i koleżanek. Program zakłada również nabycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli w zakresie pomocy uczniom z różnymi potrzebami specjalnymi. Działania obejmą także rodziców, dla których zorganizowane zostaną grupy wsparcia i elektroniczny poradnik, jak również warsztaty i szkolenia, dzięki którym pozyskają nowe umiejętności, pozwalające im jeszcze lepiej pomóc swoim dzieciom. Ze środków finansowych pozyskanych z MEN w ramach realizacji projektu „Otwarci na Integrację” zakupione zostaną narzędzia i pomoce dydaktycznych do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej. Ważnym celem tego projektu jest również rozbudzenie świadomości lokalnej, że wszyscy mają równe prawa, choć mają różne możliwości. W związku z tym prowadzona będzie lokalna kampania medialna na łamach prasy, w telewizji i w audycjach radiowych. Warto dodać, że stworzenie zintegrowanego systemu działań szkół i organu prowadzącego na rzecz wspólnej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich zdrowych kolegów, pozwoli pokonać wiele barier i wzmocni integrację. Jesteśmy przecież na nią „otwarci”.